Uzávierka na zaslanie výtvarných prác do súťaže sa predlžuje až do 7. 2. 2024

Vzhľadom na žiadosť viacerých pedagógov aj rodičov o predĺženie termínu na zasielanie výtvarných prác do súťaže sme sa rozhodli predĺžiť termín uzávierky až na 7. 2. 2024, teda až po ukončení prvého polroka školského roka. Ďalšie termíny v harmonograme projektu zostávajú nezmenené.

Jubilejný 10. ročník projektu DETI A  ARCHITEKTÚRA je na tému

Zelená architektúra, zelené stavebníctvo 

Cieľom projektu je prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho e-learningového kurzu naučiť deti a mládež vnímať architektúru, spoznávať zaujímavé diela slovenskej aj svetovej architektúry a podnecovať u žiakov záujem o architekturu, stavebníctvo a životné prostredie, v ktorom žijeme. Projekt je určený najmä 10 až 15-ročným žiakom.

V školskom roku 2023/24 je e-learnigový kurz zameraný na tému „Zelená architektúra, zelené stavebníctvo“. Objasníme dôvody, prečo je nevyhnutné navrhovať tzv. zelené a udržateľné budovy a celé mestské štvrte a ukážeme žiakom najnovšie a stavebne zaujímavé riešenia zelených budov v Európe aj na Slovensku. 

Spustiť E-KURZ

Výtvarná súťaž

Žiaci budú mať za úlohu namaľovať na výkrese A3 alebo A2 výtvarnú prácu na tému „Zelená mestská štvrť“. Žiaci a žiačky môžu namaľovať svoju predstavu zelenej mestskej štvrte.

Učitelia vyberú z každej triedy 10-15 najkrajších výtvarných prác a tie pošlú na adresu organizátora projektu OZ EUROARCH., Na varte 4/C, 831 01 Bratislava. Každý výkres musí byť z druhej strany označený menom a priezviskom žiaka, názvom a adresou školy, a kontaktom na rodiča žiaka /mobil, e-mail/.

Odborná porota zo všetkých zaslaných výtvarných prác vyberie 20 najkrajších výtvarných prác, a ich autorov aj so sprievodnou dospelou osobou pozve, na náklady organizátora, do Bratislavy na slávnostnú vernisáž.

Harmonogram projektu:

18. 9. 2023: začiatok projektu. E-kurz bude pripravený na spustenie tu webvej stránke projektu. Kurz odporúčame študovať na hodinách výtvarnej alebo estetickej výchovy. Do konca októbra 2023 bude čas na preštudovanie e-kurzu a realizovanie záverečného kvízu. Následne budú mať žiaci za úlohu namaľovať na výkres A3/A2 výtvarnú prácu na tému “Výnimočná škola”.

Do 7. 2. 2024: učitelia vyberú za každú triedu cca 10-15 najkrajších výtvarných prác a pošlú ich na adresu OZ EUROARCH, Na varte 4/C, 831 01 Bratislava.

Do 20. 2. 2024: zasadne odborná porota a vyberie 20 najkrajších výtvarných prác, ktorých autorov aj so sprievodnou osobou pozveme do Bratislavy na slávnostnú vernisáž a tematickú vychádzku po architektúre Bratislavy. Náklady na ubytovanie v hoteli a stravovanie preberá organizátor.

Do 29. 2. 2024: budú informácie o víťazoch výtvarnej súťaže zverejnené na www.detiaarchitektura.sk a na školy, resp. rodičom, budú zaslané oficiálne pozvánky aj so sprievodným listom o podrobnostiach slávnostnej vernisáže a tematickej vychádzke.

V priebehu apríla 2024: sa bude konať v Bratislave slávnostná vernisáž a odovzdávanie diplomov a cien pre víťazov. O presnom termíne a mieste konania vernisáže budeme včas informovať víťazov výtvarnej súťaže na webe aj individuálne.

Na druhý deň po vernisáži sa bude konať od 9.00 hod. do 12.00 hod. tematická vychádzka po architektúre Bratislavy. Časť vychádzky absolvujeme aj vláčikom-Blaváčikom.

Spustiť E-KURZ

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.