1. Základné ustanovenie
  1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je
   Občianske združenie EUROARCH,
   IČO 42268711, so sídlom Seberíniho 1,
   821 03 Bratislava, (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
  2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
   adresa: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
   email: projekt@detiaarchitektura.sk
  3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkovfyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
  4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe prihlásenia sa do bezplatného e-kurzu.
  2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
   1. Plnenie spolupráce medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona 18/2018
   2. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodnyých oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona 18/2018,
  2. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  3. Účelom spracovania osobných údajov je
   1. vybavenie Vašej objednávky/zapojenie sa do e-kurzu a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri prihlásení do e-kurzu sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné zapojenie sa do e-kurzu (meno a adresa, kontakt, mailová adresa), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre spoluprácu, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné spoluprácu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
   2. zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
  4. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.
 4. Doba uchovávania osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
   1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
  1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 6. Vaše práva
  1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
   1. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
   2. právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  2. právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  3. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  4. právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  5. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
  6. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 7. Podmienky zabezpečení osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom nemajú prístup žiadne iné osoby.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018

© 2019 Občianske združenie EUROARCH. Realizácia Fusion IS, s.r.o.